Παιδεία

Το Πανεπιστήμιο των Ορέων, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, αξιοποιεί παιδαγωγικές προσεγγίσεις που αποσκοπούν στην ευτυχία των διδασκομένων, μέσα από την ελευθερία και αυτονομία που τους προσφέρει η γνώση, μετουσιωμένη σε πεποίθηση και στάση ζωής.

6.000 μαθητές και 950 εκπαιδευτικοί από 190 διαφορετικά σχολεία, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. συμμετείχαν σε 150 καινοτόμες δράσεις παιδαγωγικής παρέμβασης – Αλληλοδιδασκαλίες του ΠτΟ με την εποπτεία ειδικών επιστημόνων – παιδαγωγών καθηγητών του Πανεπιστημίου Κρήτης και την συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης, του Ευρωπαϊκού Σχολείου Ηρακλείου και όλων των σχολικών συμβούλων της Κρήτης.

Στις δράσεις αυτές οι μαθητές σχολείων ορεινών περιοχών  και οι μαθητές σχολείων αστικών κέντρων  επικοινωνούν, ανταλλάσσουν απόψεις, γνώση και συμπεριφορές, προάγοντας τις ιδέες της αμοιβαιότητας και του αλληλοσεβασμού.

Η φιλοσοφία της Παιδείας του Παν/μίου των Ορέων

Το ΠτΟ, ανταποκρινόμενο στην κραυγή αγωνίας της κοινωνίας: που είναι οι άνθρωποι του πνεύματος; με logo «» και μότο «πάντων χρημάτων μέτρον άνθρωπος» ( μέτρο όλων των πραγμάτων – οφείλει να – είναι ο άνθρωπος), στοχεύει στη «συνεύρεση» επιστημονικής και εμπειρικής γνώσης, στην αμοιβαιότητα επιστημονικής κοινότητας και λαϊκής σοφίας, αξιώνει και υπηρετεί, αδιάκριτα, τις υπαρξιακές ανάγκες του ανθρώπου.

Ένας, θεσμός προσφοράς καινοτόμων δραστηριοτήτων και επιστημονικών υπηρεσιών, σε ανθρώπους με την δυσκολότερη πρόσβαση στη επιστημονική γνώση και κοινωνική πρόνοια – με την ουσιαστική και ετυμολογική έννοια του όρου.

Πεποίθησή του ΠτΟ είναι πως οι ξωμάχοι, άνθρωποι των Ορέων – και όχι μόνο – έχουν κληροδοτήσει και κατέχουν  ανεκτίμητη σωρευμένη εμπειρική γνώση αμέτρητων γενεών μέσα στους αιώνες. Έχει την πεποίθηση πως μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη αξιοποίηση αυτής της γνώσης από τους κατόχους της, προς κοινό όφελος όλων των κατοίκων της Νήσου.

Το ΠτΟ, συνεπώς, επιδιώκει να αναδειχθεί, να κεφαλαιοποιηθεί και να «γονιμοποιηθεί» η εμπειρική αυτή γνώση με την επιστημονική γνώση, όπου υπάρχει συνάφεια ή συμβατότητα, για να ωφελήσει όλο τον κόσμο. Θετική παρενέργεια μιας τέτοιας προσέγγισης θα είναι η απαραίτητη επικοινωνία, με στόχο την κοινωνική συνοχή των ανθρώπων της Κρήτης, και η δημιουργία μιας ενσυναίσθησης, που θα βελτιώσει την αυτοαντίληψη και αυτοπεποίθηση του Κρητικού λαού.

Μια αμφίδρομη σχέση ανθρώπινης συνεύρεσης, ανεξάρτητα μορφωτικού κεφαλαίου, με διαστάσεις μαθησιακές, εμπειρικές, ανθρώπινες, Κρητικές.

Ως τέτοιο, το ΠτΟ, διακατέχεται και προωθεί μια εκπαιδευτική φιλοσοφία ή φιλοσοφίας της παιδείας. Πεποίθησή του είναι πως, το έλλειμμα παιδείας, που χαρακτηρίζει, διαχρονικά, την Νεότερη Ελλάδα, είναι η βασική αιτία της σημερινής κατάντιας μας, εννοώντας τα ακόλουθα:

Παιδεία δεν συνιστά, απαραίτητα, τη γραμμική σχέση ετών εκπαίδευσης, (υποχρεωτικής ή μη), και συνακόλουθης παραγωγής πτυχίων (με «αντίκρισμα» ή χωρίς). Αντίθετα, είναι μια κατάσταση που αξιώνει και αποσκοπεί στην μετουσίωση της γνώσης – επιστημονικής και εμπειρικής – σε πεποίθηση και στάση ζωής, στη σφαιρική και πολυδιάστατη διαμόρφωση κριτικού προσώπου, συμμετοχικού – ενεργού πολίτη,  με εξειδικευμένη γνώση (επιβιωτική και επαγγελματική), κριτικές δεξιότητες και δυνατότητες, κοινωνική και (συνακόλουθα) δημοκρατική συνείδηση, οικολογική και (συνακόλουθα) καταναλωτική συνείδηση, ενσυναίσθηση και αλληλοπεριχώρηση.

 

Διαβάστε περισσότερα…