Συνέντευξη του καθηγητή κ. Herzfeld στο Βημαγκαζίνο