“Στήριγμα” στην ορεινή Κρήτη το Πανεπιστήμιο των Ορέων, Κρητική Επιθεώρηση