Πρωτόκολλο συνεργασίας Πανεπιστημίου των Ορέων – Περιφέρειας και δήμων, Ρεθεμνιώτικα Νέα