Η Βαρβάρα Τερζάκη και ο Πρύτανης Κρήτης στο Γαράζο, Κρητική Επιθεώρηση