Αφήγηση παραμυθιών σε ένα χώρο τέχνης, Κρητική Επιθεώρηση